Цели

      Да поддържаме устойчивото фунциониране на изграденият от нас дневен център в гр. София, в който се провежда ежедневно социална интеграция и рехабилитация, трудова, музикална, арттерапия, образование и спорт, съобразени със специалните и индивидуални нужди на млади хора с увреждания, без откъсване от семейната среда, съгласно изискванията на европейската общност.

Основни цели:
- Да съдействува за защита на социалните и граждански права на децата и младежите, страдащи от различни физически и ментални увреждания.
- Да подпомагат и създават условия за ефективна социална интеграция на тези деца и младежи, преодоляването на тяхната социална изолация с оглед на пълноценна личностна реализация.
- Да създава и поддържа контакти с наши и международни организации, имащи аналогичен предмет на дейност с оглед обмяната опит и информация, както и за получаване на помощи от външни донори.
- Да осигурява необходимата информация във връзка с предмета на дейност на асоциацията.
- Да подпомага и осигурява обмен на информация за социалните практики в тази област.
- Да популяризира проблемите на децата и младежите с физически и ментални увреждания сред обществото и да стимулира държавните органи за създаването на адекватна нормативна база, гарантираща правата им.
©2009 Kontrax JSC.