За нас

      Асоциация “И нас ни има” за гарантиране равен шанс на деца и младежи с физически и ментални увреждания е регистрирана през май 2004г. Ние сме родители на деца и младежи с различни увреждания. Обединява ни стремежа и волята да им създадем условия за живот в България, без откъсване от семейната среда, които да съответстват на изискванията на европейската общност, а именно:
- преодоляване социалната изолация и интеграция в обществото
- образование и обучение по индивидуални програми, съобразени с възможностите им
- изграждане на битови и трудови умения
- музикална и арттерапия
- рехабилитация
- туризъм, спортни занимания и т.нат.
      По отношение на хората с увреждания обществото в България е много изостанало. По пътя на европейската интеграция и влизането в Европейския съюз този факт трябва да бъде преодолян. В България нагласата е, че всеки трябва да се справя поединично, но за социално-изолираната група на хората с увреждания е необходима широката подкрепа и разбиране на обществото.

Децата с увреждания са едни от най-чистите човешки създания – при тях няма чувства като злоба, завист, жестокост. Приемете ги и те ще Ви се отблагодарят от сърце с любов!!!

      Асоциацията за гарантиране на равен шанс на деца и младежи с физически и ментални увреждания, е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Асоциацията не отговарят за задълженията на Дружеството. Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски. Асоциацията е независима, неправителствена, неполитическа, доброволна организация на физически лица - родители и настойници, учители, лекари и възпитатели, както и дееспособни лица, страдащи от различни увреждания.       Наименованието на Асоциацията е АСОЦИАЦИЯ "И НАС НИ ИМА" за гарантиране на равен шанс на деца и младежи с физически и ментални увреждания. То може да се изписва и на латиница - "WE EXIST". Наименованието на Асоциацията, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано Асоциацията и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на Асоциацията.
©2009 Kontrax JSC.