Членство

      Придобиване/Прекратяване на членство
      Членски права и задължения
      Членуването в Асоциацията е доброволно. Членове могат да бъдат български и чуждестранни физически лица, родители и настойници на деца и младежи, страдащи от различни увреждания, дееспособни лица с увреждания, или лица занимаващи се активно с лечението, възпитанието и социалната интеграция на такива деца и младежи.
      Член на Асоциацията може да бъде всяко физическо лице, което споделя целите на Асоциацията и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Всеки член на Асоциацията има право:
- да участвува в дейността на Асоциацията и се ползува от нея
- да участвува в работата на Общото събрание
- да бъде избиран в органите на управление на асоциацията
- да осъществява контрол върху работата на Асоциацията и органите на управление
- да бъде информиран за дейността на Асоциацията
- да се ползува от имуществото на Асоциацията и от резултатите от дейността му

Всеки член на Асоциацията е длъжен:
- да внася ежемесечно членския си внос
- да спазва Устава на Асоциацията и да работи за постигане на неговите цели
- да работи за увеличаване на имуществото на Асоциацията и издигане на неговия обществен авторитет

      Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.
©2009 Kontrax JSC.